Hồ sơ bán hàng điện tử

Theo Luật Bán hàng, người bán phải xuất trình biên lai cho người mua. Đồng thời, anh ta phải đăng ký doanh thu đã nhận với quản trị viên thuế trực tuyến; Trong trường hợp cúp điện, trong vòng 48 giờ.